İxtisas: Aşpaz

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər:

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Fiziki tərbiyə

İxtisas kursu (nəzəri)

 • İş şəraitində əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası qaydaları
 • Qida təhlükəsizliyi
 • İaşə müəssisələrində istehsalın təşkili və iaşə müəssisələrinin avadanlığı
 • Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının kalkulyasiyası
 • İaşə məhsullarının istehsal texnologiyası

Təhsil müddəti: 2 il (ümumi orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər:

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Xarici dildə ünsiyyət
 • Hesablama əməliyyatları
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Fiziki tərbiyə
 • Çağırışaqədərki hazırlıq

İxtisas kursu (nəzəri)

 • İş şəraitində əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası qaydaları
 • Qida təhlükəsizliyi
 • İaşə müəssisələrində istehsalın təşkili və iaşə müəssisələrinin avadanlığı
 • Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının kalkulyasiyası

Təhsil müddəti: 3 il (ümumi orta təhsil bazası)

Modullar/Fənlər

 • Azərbaycan dili
 • Ədəbiyyat
 • Xarici dili
 • Riyaziyyat
 • İnformatika
 • Azərbaycan tarixi
 • Fizika
 • Biologiya
 • Coğrafiya
 • Kimya
 • Fiziki tərbiyə
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq

İxtisas kursu (nəzəri)

 • İş şəraitində əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası qaydaları
 • İaşə müəssisələrində istehsalın təşkili və iaşə müəssisələrinin avadanlığı
 • Qida təhlükəsizliyi
 • Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının kalkulyasiyası
 • İaşə məhsullarının istehsal texnologiyası

İxtisas: Bağban-dekorator

Təhsil müddəti: 1 il (ümumi orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Xarici dildə ünsiyyət
 • Hesablama əməliyyatları
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Fiziki tərbiyə
 • Çağırışaqədərki hazırlıq

İxtisas kursu (nəzəri)

 • Bitki qidaları və gübrələrdən istifadə
 • Bitkilərin suvarılması
 • Torpağın xüsusiyyətləri
 • İqlimə uyğun bitkilər
 • Dekorativ ağac, kol və ot bitkiləri

İxtisas: Kompüter operatoru

Tәhsil müddәti: 6 ay (tam orta tәhsil bazası)
Modullar/Fәnlәr

 • Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması
 • Ana dilindә ünsiyyәt
 • Peşә etikası
 • Sahibkarlıq

Tәhsil müddәti: 1 il (ümumi orta tәhsil bazası)

Modullar/Fәnlәr

 • Ana dilindә ünsiyyәt
 • Xarici dildә ünsiyyәt
 • Hesablama әmәliyyatları
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması
 • Peşә etikası
 • Sahibkarlıq
 • Estetika vә mәdәni özünüifadә
 • Fiziki tәrbiyә
 • Çağırışaqәdәrki hazırlıq

İxtisas kursu (nәzәri)

 • İş şәraitindә vә proqram sәviyyәsindә tәhlükәsizlik
 • Kompüter texnologiyasının әsasları
 • Şәbәkәlәr vә ümumi istifadә olunan resurslar
 • Kompüter sistemini idarә edәn proqramlar
 • Ofis proqramlarından istifadә bacarıqları

İxtisas kursu (nәzәri)

 • İş şәraitindә vә proqram sәviyyәsindә tәhlükәsizlik
 • Kompüter texnologiyasının әsasları
 • Şәbәkәlәr vә ümumi istifadә olunan resurslar
 • Kompüter sistemini idarә edәn proqramlar
 • Ofis proqramlarından istifadә bacarıqları

İxtisas: Üzümçülük və şərab ustası

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Fiziki tərbiyə

Təhsil müddəti: 2 il (ümumi orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Xarici dildə ünsiyyət
 • Hesablama əməliyyatları
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Fiziki tərbiyə
 • Hərbi hazırlıq

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Torpaqşünaslıq
 • Üzüm bitkisinin əkini
 • Üzüm istehsalı
 • Üzümün emalı
 • Şərabçılıq
 • Şərab istehsalı

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Torpaqşünaslıq
 • Botanika, seleksiya, bitki mühafizə tədbirləri
 • Bitkilərin qidalanması
 • Gübrələr və onlardan istifadə
 • İqlim və ətraf mühit
 • Kimyəvi əsaslar
 • Üzüm bitkisinin əkini
 • Üzüm istehsalı
 • Üzümün emalı
 • Şərabçılıq
 • Şərab istehsalı
 • Üzümün emalı
 • Şərabçılıq
 • Şərab istehsalı
 • Bitkilərin qidalanması

İxtisas: Xalçaçı

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Fiziki tərbiyə

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Xalça istehsalın tarixi və texniki avadanlıqların istismarı
 • Xalçanın bədii tərtibatı
 • Əriş çəkmə, küçü götürmə və dəhnə döymə
 • Xovlu və xovsuz xalçanın toxunması
 • Xalçanın bərpası
 • Xalçanın təhvil verilməsi

İxtisas: Çilingər-santexnik

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Hesablama əməliyyatlar
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşəetikası
 • Sahibkarlıq
 • Fiziki tərbiyə

İxtisas kursu (nәzәri)

 • İş şəraitində əmək, təhlükəsizlik və sağlamlıq qaydaları
 • Elektrik avadanlığının istismarı
 • Çilingər işlər
 • İstilik sisteminin quraşdırılması
 • Su sisteminin quraşdırılması
 • Kanalizasiya sisteminin quraşdırılması
 • Qaz sisteminin quraşdırılması

İxtisas: Dayə

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Fiziki tərbiyə

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Rəsm, yapma, aplikasiya və quraşdırma üzrə işin metodikası
 • Məktəbəqədər yaşlı uşaqların anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
 • Tibbi biliklərin əsasları
 • Ətraf mühitlə tanışlıq əsasında ana dili və nitqin inkişaf etdilirilməsi metodikası
 • Uşaq ədəbiyyatı və oxu metodikası
 • Sadə riyazi təsəvvürlərin inkişafı metodikası
 • Musiqi tərbiyəsi metodikası
 • Məktəbəqədər pedoqogika

İxtisas: Aqroservis mütəxəssisi

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Fiziki tərbiyə

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Traktorlar
 • Daxili yanma mühərrikləri
 • K/t maşın və avadanlıqları
 • Traktor maşinisti, sürücülük
 • Kənd təsərrüfatı maşınlarının təmiri
 • Kənd təsərrüfatı maşınlarından istifadə
 • K/t maşınları ilə işlərin yerinə yetirilməsi
 • Kənd təsərrüfatı maşınlarına texniki xidmət

İxtisas: Heyvandarlıq mütәxәssisi

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması
 • Peşә etikası
 • Sahibkarlıq
 • Fiziki tәrbiyә

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Heyvanların anatomiyası vә fiziologiyası
 • Heyvandarlıq
 • Yemlәmә
 • Südlük maldarlıq
 • Qoyunçuluq
 • Quşçuluq
 • Yemçilik
 • Çәmәnçilik

İxtisas: Mehmanxana inzibatçısı

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Xarici dilindә ünsiyyәt
 • Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması
 • Peşә etikası
 • Sahibkarlıq
 • Fiziki tәrbiyә

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Müştәrilәrә xidmәt
 • Turizm tәşkili
 • Turizmdә xarici dil ünsiyyәti
 • Turizm sahәsindә biznesin tәşkili
 • Turizm sahәsindә tarixi abidәlәrin vә әtraf mühitin qorunması
 • Mehmanxana qeydiyyatçısı
 • Mehmanxanada tәsәrrüfat işlәri üzrә nәzarәtçi
 • Tәdbir tәşkilatçısı
 • Konsiyerj

İxtisas: Qәnnadçı, şirniyyatçı

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilindә ünsiyyәt
 • Xarici dildә ünsiyyәt
 • Hesablama әmәliyyatları
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Peşә etikası Sahibkarlıq
 • Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması
 • Estetika vә mәdәni özünüifadә
 • Fiziki tәrbiyә
 • Çağırışaqәdәrki hazırlıq

İxtisas kursu (nәzәri)

 • İş şәraitindә әmәyin mühafizәsi, tәhlükәsizlik texnikası qaydaları
 • Әrzaq vә qeyri-әrzaq mәhsullarının kalkulyasiyası
 • Qәnnadı müәssisәlәrindә istehsalın tәşkili vә avadanlığı
 • Qida tәhlükәsizliyi
 • Unlu qәnnadı mәmulatlarının hazırlanma texnologiyası

İxtisas: İnşaat ustası

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • IKT
 • Ana dilində ünsiyyət
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Xaricidildə ünsiyyət
 • Hesablama əməliyyatları

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Sağlamlıq,təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması
 • Memarlıq tarixi
 • Dəmir-beton konstruksiyası
 • İnşaat konstruksiyası
 • Tikinti materialları
 • Tikinti işləri

İxtisas: Turizm təşkilatçısı

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Fiziki tərbiyə

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Müştərilərə xidmət
 • Turizmin təşkili
 • Turizmdə xarici dil ünsiyyəti
 • Turizm sahəsində biznesin təşkili
 • Turizm sahəsində tarixi abidələrin və ətraf mühitin qorunması
 • Tur operator
 • Ekskursiya rəhbəri
 • Bələdçilik
 • Tədbir təşkilatçısı

Təhsil müddəti: 2 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Xarici dildə ünsiyyət
 • Hesablama əməliyyatları
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Fiziki tərbiyə
 • Çağırışaqədərki hazırlıq

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Müştərilərə xidmət
 • Turizmin təşkili
 • Turizmdə xarici dil ünsiyyəti
 • Turizm sahəsində biznesin təşkili
 • Turizm sahəsində tarixi abidələrin və ətraf mühitin qorunması
 • Turoperator
 • Ekskursiya rəhbəri
 • Bələdçilik. Tədbir təşkilatçısı

İxtisas: Avtomobillərin təmiri çilingəri

Təhsil müddəti: 3 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Fiziki tərbiyə

İxtisas kursu (nәzәri)

 • İş şəraitində əmək, təhlükəsizlik və sağlamlıq qaydaları
 • Avtomobillərin istismarı
 • Avtomobillərin ümumi quruluşu
 • Təmir prosesinə hazırlıq
 • Çilingər işlərinin texnoloji prosesi
 • Avtomobil şassilərinə texniki xidmət və təmiri

İxtisas: Laborant-mikrobioloq

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Fiziki tərbiyə

İxtisas kursu (nәzәri)

 • İş şәraitindә әmәk tәhlükәsizlik vә sağlamlıq qaydaları
 • Kimya sәnayesindә materialşünaslıq
 • Elektrotexnikavә elektrik tәchizatı
 • Kimyәvi baktereoloji analiz
 • Üzvi kimyanın әsasları
 • Biokimyanın әsaslari
 • Mikrobioloji laboratoriya avadanlığı

İxtisas: Dərzi

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Xarici dildə ünsiyyət
 • Hesablama əməliyyatları
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Fiziki tərbiyə
 • Çağırışaqədərki hazırlıq

İxtisas kursu (nәzәri)

 • İş şəraitində əmək,təhlükəsizlik və sağlamlıq qaydaları
 • Tikiş məmulatlarının materialşünaslığı
 • istehsalının avadanlığı
 • Geyimin bədii layihələndirilməsi
 • İş şəraitində əmək,təhlükəsizlik və sağlamlıq qaydaları
 • Tikiş məmulatlarının materialşünaslığı istehsalının avadanlığı
 • Geyimin bədii layihələndirilməsi

Təhsil müddəti: 3 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Azərbaycan dili
 • Ədəbiyyat
 • Xarici dili
 • Riyaziyyat
 • İnformatika
 • Azərbaycan tarixi
 • Fizika
 • Biologiya
 • Coğrafiya
 • Kimya
 • Fiziki tərbiyə
 • Çağırışaqədərki hazırlıq
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq

İxtisas kursu (nәzәri)

 • İş şəraitində əmək, təhlükəsizlik və sağlamlıq qaydaları
 • Tikiş məmulatlarının materialşünaslığı
 • istehsalının avadanlığı
 • Geyimin bədii layihələndirilməsi
 • Tikiş məmulatlarının hazırlanma texnologiyası
 • Tikiş məmulatlarının konstruksiyası
 • Dərzi işinin planlaşdırılması

İxtisas: Elektrik qaz qaynaqçısı

Təhsil müddəti: 2 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Xarici dildə ünsiyyət
 • Hesablama əməliyyatları
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Fiziki tərbiyə
 • Çağırışaqədərki hazırlıq

İxtisas kursu (nәzәri)

 • İş şəraitində əmək, təhlükəsizlik və sağlamlıq qaydaları
 • Materiallar,konstruksiyalar və elektrik dövrəsi
 • Qaynaq avadanlıqları və elektrodlar,qazla kəsmə
 • Avadanlıqlara texniki xidmət
 • Təmir çilingər işləri

İxtisas: Turizm sahəsində iaşə üzrə mütəxəssis

Təhsil müddəti: 1 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Fiziki tərbiyə

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Müştərilərə xidmət
 • Turizm təşkili
 • Turizmdə xarici dil ünsiyyəti
 • Turizm sahəsində biznesin təşkili
 • Turizm sahəsində tarixi abidələrin və ətraf mühitin qorunması
 • Oteldə aşpaz köməkçisi
 • Qənnadçı
 • Barmen
 • Ofisiant

Təhsil müddəti: 2 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Ana dilində ünsiyyət
 • Xarici dildə ünsiyyət
 • Hesablama əməliyyatları
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Fiziki tərbiyə
 • Çağırışaqədərki hazırlıq

İxtisas kursu (nәzәri)

 • Müştərilərə xidmət
 • Turizm təşkili
 • Turizmdə xarici dil ünsiyyəti
 • Turizm sahəsində biznesin təşkili
 • Turizm sahəsində tarixi abidələrin və ətraf mühitin qorunması
 • Oteldə aşpaz köməkçisi
 • Qənnadçı
 • Barmen
 • Ofisiant

İxtisas: Geniş profilli traktorçu-maşinist, təmirçi-çilingər

Təhsil müddəti: 3 il (tam orta təhsil bazası)
Modullar/Fənlər

 • Azərbaycan dili
 • Ədəbiyyat
 • Xarici dil
 • Riyaziyyat
 • İnformatika
 • Azərbaycan tarixi
 • Fizika
 • Biologiya
 • Coğrafiya
 • Kimya
 • Fiziki tərbiyə
 • Çağırışaqədərki hazırlıq
 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması
 • Estetika və mədəni özünüifadə
 • Peşə etikası
 • Sahibkarlıq

İxtisas kursu (nәzәri)

 • İş şəraitində əmək, təhlükəsizlik və sağlamlıq qaydaları
 • Sxem üzrə çertyojun oxunması
 • Elektrotexnikanın əsasları
 • Traktorlar, avtomobillər
 • Kənd təsərrüfatı maşınları və aqreqatları
 • Maşınlara texniki qulluqlar sistemi və təmiri
 • Kənd təsərrüfatında mexanikləşdirilmiş işlərin yerinə yetirilməsi